فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

قالب آماده پاورپوینت جهت تزئین و ارائه بهتر مطالب به صورت شماتیک 9

قالب آماده پاورپوینت جهت تزئین و ارائه بهتر مطالب به صورت شماتیک 9

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مکانیزم های مولکولی پاسخ های گیاه به تنش همزمان زیستی وغیر زیستی

پاورپوینت مکانیزم های مولکولی پاسخ های گیاه به تنش همزمان زیستی وغیر زیستی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل